HR RENDEMENT MARKTONDERZOEK

Aandachtspunten bij de keuze voor een mediator

HR Rendement heeft in 2019 een onderzoek onder landelijk werkende zakelijke mediationkantoren uitgevoerd en een vergelijking van de kosten gemaakt. Schonewille & Schonewille is een van de tien kantoren die geselecteerd is voor de pubicatie. Het onderzoek richt zich op aandachtpunten bij het kiezen van een onafhankelijke mediator en een geeft een overzicht van de verschillen tussen de diverse aanbieders.
 

Download hier de publicatie

Speaking with the Judge

TARIEVEN

Een kennismakingsgesprek van een uur is gratis.

  • Onze uurtarieven voor beide partijen gezamenlijk € 250 - € 295 (excl. btw per uur), afhankelijk van de mediator en het soort mediation. 

  • Voor arbeidsmediations waarbij één partij (kleinbedrijf) alle kosten betaalt zijn aangepaste uurtarieven mogelijk, afhankelijk van de mediator en locatie € 190 - € 225 excl. btw per uur. 

  • Voor reistijd wordt een half uurtarief in rekening gebracht.

 

Een abonnement, totaalprijs of fixed fee is op aanvraag mogelijk op basis van maatwerk.

 

Bij partijbegeleiding en deal making kunnen tevens honoraria afhankelijk van het resultaat afgesproken worden, ook wel no cure no pay genoemd.

Voor zelfstandigen met kleinere marges of bedrijven in (financieel) zwaar weer is via Social Mediation een versnelde procedure tegen een vaste lage prijs mogelijk

ALGEMENE VOORWAARDEN en AVG

ALGEMENE VOORWAARDEN van Legal Rebel, onderdeel van Toolkit Company

De zakelijke voorwaarden voor de serviceverlening van onze zakelijke mediators, deal mediators, deal makers en onderhandelingsadviseurs die gelden voor commerciele opdrachtgevers en onze zakelijke cliënten, kunt u hier raadplegen.

 

·      ALGEMENE VOORWAARDEN SERVICES EN AVG (NL) Pdf

·      GENERAL TERMS AND CONDITIONS AND PRIVACY | AVG (ENGLISH) Pdf

 

artikel 1 Organisatie en toepasselijkheid algemene voorwaarden  

1.1.  Legal Rebel (‘LR’) is een mediationkantoor, gevestigd te Rotterdam en onderdeel van het eveneens te Rotterdam gevestigde Toolkit Company. Het doel van LR en van de bij LR kantoorhoudende (zelfstandige) (legal)mediation beroepsbeoefenaren (‘mediator(s)’) is praktijkuitvoering als specialist op het gebied van alternatieve geschiloplossing en conflictpreventie. LR mediators verlenen diensten op het gebied van legal mediation en mediation, conflictoplossing, conflictpreventie, bindend advies, arbitrage, deal mediation, onderhandelingsbegeleiding, deal making en onderhandelen, tevens conflictanalyse en doorvoeren van vertrouwelijk onderzoek; alsmede consulting services op het bovengenoemd vakgebied. (‘business mediation services’).

1.2.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens LR en/of de mediator(s) en op alle rechtsverhoudingen van LR met zakelijke partijen en derden.


 

artikel 2 Aansprakelijkheid beperking, rechten en vorderingen  

2.1.  LR en/of de mediator(s) sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die het gevolg is van door hen verrichte werkzaamheden die uitstijgt boven het bedrag dat ter zake van de bedoelde werkzaamheden maximaal wordt uitgekeerd door de op hen van toepassing zijnde beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in totaal door LR en/of door de betreffende mediator(s) als honorarium in de desbetreffende zaak in rekening gebracht is, met een maximum van € 80.000,--.

2.2.   Alle vorderingen en andere rechten uit welke hoofde dan ook jegens LR en/of de mediator(s) in verband met de uitvoering van de door hen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval een jaar na de datum waarop de opdrachtgever of de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingen en rechten. In alle gevallen vervallen alle vorderingen en rechten twee jaar na voltooiing van de werkzaamheden door LRen/of de betreffende legal mediator(s).

2.3.  LR en de mediator(s) overleggen bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren met de opdrachtgever en nemen in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. LR en de mediator(s) zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen door derden en mogen een beperking van aansprakelijkheid van een derde partij namens de opdrachtgever aanvaarden.


 

artikel 3 Honorarium en facturatie

3.1.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. Voor reistijd (gerekend vanaf LR kantoor aan het Hofplein te Rotterdam) geldt een tarief van 50% van het uurtarief, hier zijn tevens reiskosten binnen Nederland inbegrepen. Overige kosten die in overleg met de opdrachtgever gemaakt worden (zoals eventuele reizen naar het buitenland, mogelijke locatiekosten, etc.) worden separaat bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Werkzaamheden in het weekend of ’s avonds zijn mogelijk voor 130% van het uurtarief. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

3.2. Voor bijeenkomsten en/of afspraken die minder dan 24 uur tevoren geannuleerd worden (1 werkdag) wordt 100% in rekening gebracht. Bij annulering bij meer dan 24 uur, maar minder dan 48 uur tevoren (2 werkdagen) wordt 25% in rekening gebracht.

3.3.  TC en/of de mediator(s) factureren in principe maandelijks met een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen na de factuurdatum.


 

Artikel 4 Toepasselijk recht en mediationclausule

4.1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en TC en/of de mediator(s) wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij een verschil of afwijkende interpretatie tussen de Engelse en Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie.

4.2. Betrokkenen zullen trachten alle geschillen welke mochten ontstaan tussen een opdrachtgever en LR en/of de mediator(s)trachten op te lossen middels mediation.

4.3.  De partij die zich beroept op de toepassing van deze mediationclausule, doet daarvan schriftelijk mededeling aan de andere partij.

4.4.  Tenzij partijen binnen 14 (veertien) dagen nadat een mededeling als bedoeld in 4.3. is verstuurd gezamenlijk een mediator benoemen, vindt de mediation plaats onder een door de directeur van het International Mediation institute, ‘IMI’ te benoemen mediator. 

4.5.  IMI benoemt één mediator, waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeur van partijen. Partijen kunnen IMIverzoeken een bepaalde persoon als mediator te benoemen. IMI houdt bij de benoeming van de mediator rekening met het desbetreffende verzoek van partijen.

4.6.  De mediator bepaalt, na overleg met partijen, de wijze waarop de mediation zal plaatsvinden.

4.7.  De mediation zal niet later aanvangen dan 30 (dertig) dagen nadat de mededeling als bedoeld in 4.3 is verstuurd. De mediation vangt aan door ondertekening van de mediationovereenkomst door de partijen en de mediator.

4.8. De aan de mediation verbonden kosten komen voor een gelijk gedeelte ten laste van beide partijen, tenzij anders is vastgelegd in de mediationovereenkomst.

4.9.  Partijen zijn ertoe gehouden de eerste mediationbijeenkomst van minimaal 90 (negentig) minuten bij te wonen. Daarna staat het partijen vrij om de mediation, conform de mediationovereenkomst, op ieder gewenst moment te beëindigen.

4.10. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen van partijen het geschil aan de rechter of een arbiter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten of in spoedeisende zaken die geen uitstel dulden. Deze mediationclausule staat er niet aan in de weg dat TC gerechtigd is direct een incassoprocedure op te starten, inclusief het aanhangig maken van de incasso bij de bevoegde rechter.

4.11 Behoudens de in 4.10 beschreven gevallen schort de rechter of arbiter bij wie een geschil, waarop deze mediationclausule van toepassing is, aanhangig wordt gemaakt op verzoek van een partij de behandeling van de desbetreffende zaak op. De behandeling van de zaak door de bedoelde rechter of arbiter wordt voortgezet indien een partij bij aangetekend schrijven aan de bedoelde rechter of arbiter, alsmede aan de mediator en de andere partij meedeelt dat de mediation is beëindigd.

4.12. Indien door partijen 90 (negentig) dagen nadat de mededeling als bedoeld in 4.3. is verstuurd, geen vaststellingsovereenkomst is ondertekend, is ieder der partijen gerechtigd dit geschil in een versnelde arbitrage procedure (‘expedited arbitration’) onder toepassing van de World Intellectual Property (WIPO)’s Rules for mediation and expedited arbitration (“Reglement”), in de vorm welke het Regelement heeft op het tijdstip waarop een mededeling als bedoeld in 4.3. verstuurd is, bindend te laten beslechten door één arbiter.

4.13. Deze clausule is in rechte afdwingbaar. 

JURIDISCHE BRONNEN

Beschikbaar als download

GEDRAGSREGELS VOOR MEDIATORS

Stand 2019

Gedragsregels voor mediators | Code of professional conduct for mediators

De gedragsregels die voor de betreffende Schonewille & Schonewille legal business mediator van toepassing zijn kunt u hier raadplegen.

AVG

Stand 2019

Privacyverklaring AVG
Wij volgen voor onze mediation dienstverlening de privacy regels zoals opgesteld door de Mediatorsfederatie Nederland, MfN

CLAUSULES

Stand 2019

De gevolgen van een mediationclausule zijn thans dat deze in beginsel bindend is voor partijen. Echter ingeval van een querulante partij is het afhankelijk van de redactie en van de opvatting van de rechter. De in omloop zijnde beknopte versies van mediationclausules worden door de Nederlandse rechter niet altijd gehonoreerd. Zie bijvoorbeeld Rb. Utrecht 21 maart 2012, Hof Amsterdam 17 april 2012. 

Bijgaande clausule is zo geredigeerd dat deze in principe bindend en zonodig afdwingbaar zou moeten zijn. In de bijlage vindt u tevens een beknopte versie.

Indien u vragen heeft over het opnemen van een mediationclausule in uw overeenkomst of een bijzondere clausule voor een speciaal contract nodig heeft kunt u contact met ons opnemen: mediation@legalrebel.nl.

Disclaimer, uitsluiting aansprakelijkheid en IE rechten

De informatie op deze website is met zorg samengesteld en wij trachten deze steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk bij te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden.

Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

 

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Toolkit Company en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

©2020 Legal Rebel zakelijke mediation